هدف : ارتقاء سطح سلامت اجتماعی، نخستین انجمن علمی در ایران در حوزه غذا و تغذیه
خانوده اتا

اعضای هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران

Image
دکتر جلال الدین میرزای رزاز

مدیرعامل انجمن