هدف : ارتقاء سطح سلامت اجتماعی، نخستین انجمن علمی در ایران در حوزه غذا و تغذیه
اتا برگزار می کند

کارگاه های علوم تغذیه

دوره ها و کارگاه های تخصصی تغذیه به صورت ماهیانه برگزار می شود
نام کارگاه نوع و محل برگزاری هزینه ثبت نام