دکتر جلال الدین میرزای رزاز

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

دکتر جلال الدین میرزای رزار، دانشیار علوم تغذیه گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. دکتر رزار رئیس اسبق انستیتو تغذیه ایران و در رزومه خود راه اندازی بانک اطلاعات تغذیه کشور و...را دارند.