هدف : ارتقاء سطح سلامت اجتماعی، نخستین انجمن علمی در ایران در حوزه غذا و تغذیه
خانوده اتا

اعضای انجمن تغذیه ایران

کارشناسان، کارشناسان ارشد و متخصصین تغذیه کشور
Image
AndrewFum 931651

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/01
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سیده مریم میراحدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مهسا وحدت

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/10
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سید امیر رضا نعمتی

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/19
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
پوراندخت سیلانی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
حسین نظرپور

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه براتی حقیقی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/09
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نفیسه خاندوزی

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/29
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
عبدالغفور بادپا

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/25
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
کیمیا دهقان

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/20
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آرمان فیروزبخت

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مهرآسا علیزاده

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمد بابائی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
جواد میراحمدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/20
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
شهلا قوچی اصل

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/20
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هيلدا مومنى

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/23
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه جوانمردی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/15
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هدیه دبیری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آرزو ستاریان ویجویه

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نیوشا عطائی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/16
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
رضا بکتاشی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/02
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
علی سمیع زاده

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
یگانه شکری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
عاطفه احمدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/23
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مرتضی سعیدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/25
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نکیسا ملکشاهی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/19
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هانیه حسین هاشمی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آریا سیفی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/07
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مینا درند

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محسن عسکری حصنی

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/27
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمد آقاسی زاده شعرباف

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمدحسن طاهری فرد

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
Hamidreza Sheikh Roshandel

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/27
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فریما چایچی خورسند

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/22
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آمنه صفرچی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/12
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فرزاد فرهادی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/20
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم صفائی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/22
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آزاده کسایی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/28
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ثریا علیاری راد

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/09
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
غزاله مداح

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سمیه رئیسی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/25
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هانیه شیرازیان

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/13
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
یگانه برهانی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
دکتر رامین مفتیان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هستی شفیعی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مینا احمدزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/19
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مرتضی بابائی

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/01
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
امیر حسین منصوری باصری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه عسلی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مژگان موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محدثه امساکی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
یاسمن نصیر

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/22
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سعیده محمدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فریما مینائی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سید رضا رحمانی

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نازنین زمانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/12
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم پورعباس

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/27
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نیوشا عطائی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
یونس نظری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سحر هاشم زاده بیدهندی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/10
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آرتمیس میردار هریجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نگار رفیع زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/02
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نیوشاسادات خیبرگیر

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/15
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ملیکا اکبری

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/04
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ریحانه صادقیان

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/26
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
بهاره جعفری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/11
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مینا کاویانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/12/07
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
لاله شعبانی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
صمد علیزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/13
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نیوشاالسادات خیبرگیر

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/31
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سحر رمضانی پور لسکوکلایه

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سینا کماسی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فرزانه مردعلی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/12/07
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
لیلا میرزایی

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/29
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سیده مریم حسینی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فائزه سالاری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مهسا حسینی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
امیر فیضی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/11
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
زینب رنجبرشیرازی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/07
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سید محمد حسین آل طیب

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
زهرا ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم جعفرنیا

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/04
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه خانی خلیل آباد

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
راحله خورشیدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هانیه حبیبی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/15
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم بنی آدم خیاوی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
منا شیرفروش ستاری

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/31
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
میترا ببرپنجه

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/07
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سعید شاه محمدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه خانجانی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/27
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
متین نظری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/28
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مرضیه نوراللهی ایرانپور

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هانیه فرضی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/02
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سپهر یزدانجو

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/09
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
الناز حامدذاتی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/12/04
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ایمان امیری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
زهرا نوبخت

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/28
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نازنین زهرا ولی زاده

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فرناز کاظمی اسفه

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
کامنوش ‌کاوسی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه عبدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/12/01
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مائده امیرپور

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
امیرمحمد غیاثی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
احمد تاقی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/31
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
میلاد نصیری جونقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/12
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
روح الله سراجی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فریبا هرمزی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
کیانا خسروانی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
الهه عباسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/25
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مهدی جوانمردی

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نيوشا زماني

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ثنا آریافر

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سیده سنا ثابت

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/16
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
الهه آوری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم پرنگ

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمدرضا پورحاجيان رضایی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/23
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سیدشایان خاتمی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سمیرا احمدی طاهری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آریان کهن شاد شیرازی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/25
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ناهید رفیع

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/16
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
یگانه قربانی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/15
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
بهاره فرضی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سازین یارمند

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/20
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
راضیه انصاری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مهدی فتح اللهی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/10
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم پورعباس

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/27
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فاطمه استادمحمدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/22
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مژگان موسوی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
اکبر اکبری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمدحسین ترکمان

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/14
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
الناز محمودآبادی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/14
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
امیراحمد شریعتی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سارا احمديان

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هاله خنیفر

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/10/11
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمد رضا هنرور

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/02
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
امیرحسین دیانسائی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/08/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
وازریک تروسیان

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/14
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ساحل معماري

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/12/03
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
الهه کیانی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/11/21
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمد میعاد

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آزاده امیرآبادی فراهانی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/09/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد