هدف : ارتقاء سطح سلامت اجتماعی، نخستین انجمن علمی در ایران در حوزه غذا و تغذیه
خانوده اتا

اعضای انجمن تغذیه ایران

کارشناسان، کارشناسان ارشد و متخصصین تغذیه کشور
Image
محمدرضا پورحاجيان رضایی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/23
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
فریما چایچی خورسند

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/22
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آرزو ستاریان ویجویه

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
محمد میعاد

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
AndrewFum 931651

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/01
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
میترا ببرپنجه

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/07
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
عاطفه احمدی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/23
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نيوشا زماني

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مریم پرنگ

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آریان کهن شاد شیرازی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/25
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نیوشاالسادات خیبرگیر

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/31
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
هانیه حسین هاشمی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
لیلا میرزایی

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/29
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ایمان امیری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/30
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
اکبر اکبری

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/05
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
سید رضا رحمانی

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/17
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مهسا وحدت

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/10
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
رضا بکتاشی

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/07/02
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
علی سمیع زاده

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/08
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
نفیسه خاندوزی

فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/29
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مائده امیرپور

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/06
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
ملیکا اکبری

دانشجوی کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/04
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
مرضیه نوراللهی ایرانپور

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/24
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
احمد تاقی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/31
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
دکتر رامین مفتیان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/18
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
صمد علیزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/13
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
منا شیرفروش ستاری

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/06/31
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد
Image
آزاده کسایی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه

ساخت اکانت کاربری: 1402/05/28
اعتبار عضویت در انجمن:عضویت فعال ندارد